miercuri, 25 februarie 2009

Cum primesc profeţi revelaţia de la Allah?

Cum primesc profeţi revelaţia de la Allah?

Allah revelază versetele profeţilor Săi direct şi indirect, indirect prin intermediul îngerului Gabriel şi direct prin următoarele căi:

În somn: un vis ce se adevereşte, aşa cum a relatat Aişa despre profetul Muhammed, ‘Prima revelaţia a profetului a început în somn, orice vis se adeverea dimineaţa’. Astfel Allah îl pregătea pe profetul său să primească revelaţia (Coranul). Trebuie menţionat că profetului nu I s-a revelat Coranul în somn, niciun verset din Coran nu face parte dina ceastă categorie de revelaţie. Un alt argument care dovedeşte că visul profeţilor este revelaţie de la Allah, este povestea lui Ibrahim ( pacea şi binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) atunci cand a visat sacrificarea lui Ismail (pacea fie asupra sa). Spune Allah: ,,Şi Noi i-am dat bună veste despre un flăcău blând. Şi când [fiul său] a ajuns la vârsta la care putea lucra împreună cu el, a zis: “O, fiul meu! Am văzut în vis că te voi jertfi. Vezi cum ţi se pare?” I-a răspuns: “O, tată! Fă după cum ţi se porunceşte, căci mă vei afla pe mine – dacă va voi Allah – printre cei răbdători!” Şi când s-au supus amândoi şi l-a întins cu faţa la pământ, Am strigat Noi la el: “O, Avraam! Tu ai împlinit vedenia! Astfel îi răsplătim noi pe cei care săvârşesc bine!” Aceasta a fost, neîndoielnic, o încercare răzvedită Şi l-am răscumpărat pe el printr-o jertfă minunată Şi la lăsat Noi pentru neamurile care au venit după el [această binecuvântare]: “Pace asupra lui Avraam!” Astfel îi răsplătim Noi pe cei care săvârşesc bine; Fiindcă el a fost dintre robii Noştri dreptcredincioşi. Şi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei evlavioşi’’. (Saffat 101-112)

Vedem că profetul Ibrahim (Avraam) a primit o poruncă în vis pe care s-a grăbit să o execute, dacă visul profeţilor nu era revelaţie, Ibrahim nu încercă să-şi sacrifice propiul fiu.

Revelaţie directă, fără intermediar din spatele unei perdele; aşa cum a vorbit Allah cu Musa (Moise),, Si când a venit Moise la timpul hotărât de Noi şi a vorbit cu el Domnul său, a zis el: “Doamne, arate-Te mie ca să Te văd!”. I-a răspuns lui: “Tu nu Mă vei putea vedea, dar priveşte la munte şi de va rămâne el nelcintit, atunci Mă vei vedea! Şi când s-a arătat Domnul său Muntelui, l-a prefăcut în pulbere, iar Moise s-a prăbuşit leşinat. Iar când şi-a venit în fire, a zis: “Mărire Ţie! Mă întorc la Tine căindu-mă şi sunt cel dintâi dintre credincioşi!” (Araf 143); Poveştile cătorva trimişi ţi le-am spus Noi mai înainte, iar poveştile altor trimişi nu ţi le-am spus, iar lui Moise i-a vorbit Allah Însuşi, cu glas tare’’. (Nisa 164)

Aşa cum a vorbit şi cu profetul Muhammed( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) atunci când a fost înălţat la cer. (Coranul nu a fost revelat prin acest mod)

Aceste feluri ale revelaţiei au fost menţionate în Coran, spune Allah: ,,Nu i se cuvine nici unui om ca Allah să-i vorbească decât prin revelaţie, ori din spatele unei perdele, sau trimite un trimis, care revelează, cu voia sa, ceea ce El voieşte. El este Cel mai Înalt şi Înţelept’’. (Şura 51)

Cum primesc îngerii revelaţia lui Allah?

Cum primesc îngerii revelaţia lui Allah?

Coranul menţionează că Allah le vorbeşte îngerilor, spune Allah; ‘Şi [adu-ţi aminte] când Stăpânul tău le-a zis îngerilor:”Voi să pun pe pământ un înlcuitor”.Iau răspuns:”Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el şi să pricinuiască vărsare de sânge, când noi Ţie Iţi aducem slavă şi pe Tine Te socotim Sfint?”. Şi a zis:”Eu ştiu ceea ce voi nu ştiţi”. (Bakara 30)

Vorbeşte despre revelaţia lor, spune Allah: Aduceţi-vă aminte când Domnul vostru le-a revelat îngerilor: “Eu sunt cu voi! Întăriţi-I, aşadar, pe cei care cred!! (Anfal 12)

Vorbeşte despre faptele îngerilor, spune Allah: Şi pe care orânduiesc lucrurile! (Naziat 5); Şi pe cele care împart după poruncă! (Zariyat 4)

Aceste versete dovedesc că Allah le vorbeşte îngerilor fără să aibă vreun intermediar

S-a dovedit că Coranul a fost scris pe o ‘tăbliţă păstrată’ conform versetului: Dar acesta este un Coran glorios, Pe o Tablă păstrată [de Allah] (Buruj 21-22) aşa cum s-a relatat că a fost coborat integral către primul cer la Beytul Izzeh, în noaptea de Kadr; Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al-Qadr (Qadr 1) Noi am trimis-o(Cartea) într-o noapte binecuvântată – căci Noi am fost cu adevărat prevenitori (Dukhan 3), [Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, (Bakara 185)

sâmbătă, 14 februarie 2009

WAHY (revelaţia)

Wahy (revelaţia)

Ştiinţa a deschis porţile către o nouă era, era tehnologiei. În această eră am fost martori la multe invenţi care pur şi simplu ne lasă fără grai şi ne face să credem că nu ştim mai nimic din secretele acestui univers.
Ceea ce pentru cei care trăiau acum o mie de ani era un miracol pentru noi este un adevăr, iar lucrurile pe care le considerăm miracole se paote sa fie pentru generaţiile viitoare adevărurice nu pot fi respinse.

Corpul uman ascunde o realitate ce nu a fost descoperită nici în era ştiinţei, este vorba de suflet.

Asemenea sufletului şi revelaţia este una din secretele nedescoperite pană azi. Revelaţia este miracolul tuturor profeţilor, este un mod de comunicare om – Creator, de care s-au bucurat toţi profeţi.

Ce înseamnă wahy?

Din punct de vedere strict lingvistic cuvantul wahy are sensul de ‘semn rapid’ iar cand spunem ‘ i-am revelat’ ne referim la ‘i-am vorbit în secret’ i-am vorbit departe de auzul celor din jur.

Rădăcina acestui cuvant reflectă două sensuri, rapiditate şi secret.

Definiţia revelaţiei din punct de vedere lingvistic: Este informaţia secretă, rapidă, adresată celui ce se doreşte a fi informat, departe de auzul celor din jur.

Această de finiţie cuprinde mai multe aspecte:

1 – Inspiraţia firească umană; asemeni ‘ revelaţiei mamei lui Moise’ Şi i-am revelat Noi mamei lui Moise: “Alăptează-l! Iar dacă te temi pentru el, aruncă-l în mare! Şă nu-ţi fie teamă şi nu fi mâhnită, căci Noi îl vom întoarce pe el la tine şi-l vom face pe el [unul] dintre trimişi!” (Qasas 7)

2 – Inspiraţia instinctă către animale, asemeni ‘revelaţiei furnicii’ Şi [iată ce] le-a revelat Domnul tău albinelor: “Faceţi-vă case în munţi, în pomi şi în ceea ce ei făuresc! (Nahl 68)

3 – Semn rapid symbolic, aşa cum a facut profetul Zaharia(pacea fie asupra sa) A ieşit el din altar înaintea neamului său şi le-a făcut lor semn să aducă laude dimineaţa şi seara. (Maryam 11)

4 – Şoaptele satanei şi efectele lor în sufletele oamenilor, ‘ Şeitanii îi vor ispiti pe aliaţii lor să se certe cu voi. De la veţi da ascultare, veţi fi şi voi politeişti.(An’am 121)

Astfel am făcut noi pentru fiecare profet duşmani- şeitani, dintre oameni şi djinni, care să se ispitească unii pe alţii cu vorbe împodobite în chip înşelător. Însă dacă Domnul Tău ar fi voit, ei nu ar fi putut să o facă. Deci părăseşte-I pe ei laolaltă cu ceea ce născocesc ei! (An’am 112)

5 – Ceea ce inspiră Allah îngerilor să îndeplinească; Aduceţi-vă aminte când Domnul vostru le-a revelat îngerilor: “Eu sunt cu voi! Întăriţi-I, aşadar, pe cei care cred!! (Anfal 12)

Revelaţia din punct de vedere al terminologiei islamice se referă la mesajul lui Allah adresat trimişilor Săi.

Cunoştinţa pe care o simte o persoană în sufletul său fiind ferm convins că este din partea lui Allah.

Coranul şi hadisul sacru

Ştiinţele Coranului

Coranul este cuvantul lui Allah, mesajul Său Allah către oameni. Dar oare Coranul este unica revelaţie? Este unica sursă divină? Sau mai există şi alte surse, dacă da, care este diferenţa dintre ele? Mai multe întrebări la care vom încerca să răspundem pe scurt.

Cand vorbim de reveleţie întălnim trei cuvinte cheie, Coran, Hadis şi Hadis Kudsi.

Definiţia Coranului am dat-o nu vom reveni decat cu diferenţele dintre aceşti termeni.

Hadis Nebewi: cuvanul hadis din punct de vedere lingvistic înseamnă ‘nou’. Coranul a fost numit hadis de către Allah, spune Allah: Allah! Nu este alt Dumnezeu în afară de El! El (jură că) vă va aduna în Ziua Învierii, neîndoielnic, căci cine este mai adevărat decăt Allah în ceea ce se spune(hadis)?

Aşa cum şi vorbitul în somn a fost numit de Allah hadis; Spune Allah: Doamne! Tu mi-ai dat putere şi m-ai învăţat tâlcuirea vedeniilor (hadis)! Tu eşti Creatorul cerurilor şi pământului! Tu eşti Ocrotitorul meu în această lume şi în Lumea de Apoi! Lasă-mă să mă petrec din această viaţă în totală supunere şi ajută-mă să-i întâlnesc pe cei evlavioşi!” (Yusuf 101)

Hadis: toate vorbele, faptele şi însuşirile ce s-au atribuit profetului precum şi ceea ce a încuviinţat se numeşte hadis.

Vorbe : asemeni hadisului: Faptele stau în intenţii….
Fapte: felul cum făcea rugăciunea şi le poruncea companionilor să facă rugăciunea aşa cum o face el.
Însuşirii: însuşirile profetului Muhammed(pacea şi binecuvantarea lui Allah fie asupra sa), cum ar fi comportamentul său, chipul său etc.
Încuviinţări: ceea ce a vazut tla unul din companionii şi a acceptat.

Hadis Kudsi: Ceea ce a transmis profetul de la Allah. Vorbele profetului care încep: Mi-a spus Allah, sau spune Allah şi menţionează un hadis nu un verset.

Diferenţele dintre Coran şi hadisuri kudsi:

1 – Coranul se atribuie numai lui Allah, spune Allah, a spus Allah.
Hadisul Kudsi se poate atrbui lui Allah( a spus Allah, spune Allah) aşa cum se poate atribui profetului ( spune profetul relatand de la Allah)

2 – Coranul este cuvantul lui Allah miraculos şi inimitabil care i-a provocat pe toţi oamenii chemandu-i să scrie o carte asemănătoare. Hadisul Kudsi nu a venit cu o provocare

3 – Coranul în întregime a fost revelat prin tewatur( de către un grup mare de relatatori care nu pot fi bănuiţi de neglijenţă ), pe cand hadisul kudsi se poate să fie autentic sau slab.

4 – Recitarea Coranului este un act de adorare iar rugăciunea nu se acceptă decat prin recitarea Coranului, hadisul kudsi nu poate ţine locul Coranului în această privinţă.

joi, 12 februarie 2009

ALLAH CARACTERIZEAZĂ CORANUL


Allah a caracterizat Coranul cu mai multe calităţi:


1- NUUR (lumină limpede) O, voi oameni! V-a venit vouă Dovadă de la Domnul vostru, căci Noi am pogorăt asupra voastră o lumină limpede!

2 – HUDA, ŞIFA’, RAHMEH, MEU’IZA (îndemn, tămăduire, îndurare călăuzire) O, oameni! V-a venit vouă îndemn de la Domnul vostru şi tămăduire pentru ceea ce este în piepturi, călăuzire şi îndrumare pentru dreptcredincioşi! (Yunus 57)

3 – MUBARAK ( binecuvantat) Această Carte binecuvantată , pe care Noi am pogorat-o, întăreşte ceea ce există deja înaintea ei, pentru ca tu să o previi pe Mama cetăţilor şi împrejurimile ei. Aceia care cred în Ziua de Apoi, vor crede şi în ea şi vor păzi stăruitor Rugăciunea lor. (An’am 92)

4 –MUBIIN (Carte limpede)O, oameni ai Cărţii! A venit la voi Trimisul Nostru ca să vă arate multe lucruri din cele pe care voi le-aţi ascuns din Scriptură, trecand peste multe altele. V-au venit vouă o lumină şi o Carte limpede de la Allah. (Maide 15)

5 –BUŞRA( bunăvestire) Spune: “Cine este duşman lui Gavriil?” El l-a pogorat în inima ta, cu îngăduinţa lui Allah, adeverind ceea ce se află dinaintea lui, ca indreptare şi bunăvestire pentru credincioşi. (Bakara 97)

6 – AZIZ (puternic) Aceia care nu cred în Îndemnare, când ea vine la ei, [să ştie că] ea este o Carte plină de putere. (Fussilet 41)

7 – MEGID (glorios) Dar acesta este un Coran glorios, (Buruj 21)

8 – BEŞIR, NEZIR (binevestitor, prevenitor) O Carte ale cărei versete sunt tâlcuite, un Coran arab, pentru un neam [de oameni] care ştiu, Un binevestitor şi un prevenitor, însă cei mai mulţi dintre ei se întorc şi nu ascultă. (Fussilet 3-4)

duminică, 8 februarie 2009

Coranul ultima scriptură

Coranul


Ce este Coranul


Coranul: Este cuvântul lui Allah revelat profetului Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) prin intermediul îngerului Gibril (Gabriel). Recitarea lui este considerată ritual de adorare, miraculos prin versetele sale, inimitabil, relatat nouă de către un şir înlănţuit de relatatorii a căror neglijenţă, eroare sau minciună este imposibilă; acesta incepe cu capitolul Fatiha şi se termină cu capitolul Nas.

Această Carte Sacră a tuturor musulmanilor, Coranul (القران ) al-Qur'an, al carui nume s-ar putea traduce prin „Citire”, „Recitare”, deriva de la verbul qara’a „a citi”, „a recita cu voce tare” cuprinde revelaţiile fãcute Allah (الله), prin intermediul îngerului Gibril (Gavril, Gabriel), profetului Muhammed (Mecca 571 – Medina, 632), direct în limba arabă. În acest sens, Coranul este Cuvântul lui Allah, ce se află din preeternitate cuprins în 'Umm al-Kitab – „Maica Scripturii” aflată în ceruri pe al-Lawh al-Mahfuz – „Tabla Păstrată”, după cum se arată chiar într-un verset coranic:

Dar acesta este un Coran glorios, Pe o Tablă păstrată [de Allah].
(Coran, 85/Buruj, 21-22).

Numele Coranului:

Fără îndoială, Coranul are mai multe nume aşa cum reiese şi din Coran, unii savanţi au menţionat mai multe nume ale Coranului în cărţile lor, Zerkeşi a menţionat în cartea sa 55 de nume ale Coranului, iar alţi au menţionat mai mult de 90 de nume ale Coranului, dar atunci când medităm cu atenţie vedem că majoritatea acestor nume sunt de fapt atribute ale Coranului aşa cum sunt El Hakim, El Kerim, El Megid.

Dar fără îndoială că printre aceste atribute au menţionat nume ale Coranului, dintre cele mai vestite nume ale Coranului:

1 - Kur'an

2 - Kitab (Cartea)

- "Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi" (Sura El- Bakara: 2)

- "Această Carte binecuvântată , pe care Noi am pogorat-oîntareste ceea ce exista deja înaintea ei, pentru ca tu să o previi pe Mama cetăţilor şi imprejurimile ei. Aceia care cred în Ziua de Apoi, vor crede şi în ea şi vor păzi stăruitor Rugăciunea lor (Sura El- Enam: 92).

- "Şi [vesteşte oamenilor] Ziua în care vom ridica din fiecare comunitate un martor împotriva lor chiar dintre ei! Noi te vom aduce pe tine martor împotriva acestora. Şi Noi ţi-am trimis ţie Cartea ca tâlcuire pentru toate lucrurile, călăuză, îndurare şi bună vestire pentru muslumani". (Sura En-Nahl 89)

- "Iar tie, [Muhammad], ti-am trimis Cartea cu adevărul întărind Scriptura de dinaintea ei şi îintrecând-o pe ea. Deci fă judecata între ei dupa ceea ce ţi-a trimis Allah şi nu urma poftelelor [indepărtându-te] de la Adevarul ce ţi-a venit! Fiecăruia dintre voi Noi I-am dat o lege şi rânduială. Dacă ar fi voit Allah, v-ar fi făcut o singura comunitate, dar El voieşte să vă încerce în ceea ce v-a dat. Deci, întreceţi-vă în plinirea de fapte bune, căci la Allah este întoarcerea voastră, a tuturor, şi El vă va înştiinţa despre cele asupra cărora aţi avut păreri deosebite!" (Sura El- Maide 48)

- "Alif. Lam. Ra. Acestea sunt versetele Cărţii şi ale unui Coran limpede." (Sura El-Hijr: 1)

3 - Furkan( Îndreptarul )

"Binecuvântat este Acela care a trimis Îndreptarul robului Său, pentru ca el să fie o prevenire pentru toate lumile." (Sura El-Furkan 1 )


4 - Zikr( îndemnarea )

"El este doară îndemnarea pentru tine şi pentru neamul tău şi voi veţi fi întrebaţi." (Sura Ez-Zuhruf 44)

5 - Tenzil

Acest Coran a fost transmis Profetului Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) prin revelaţie. Revelaţia are mai multe aspecte menţionate în Coran:

"Nu i se cuvine nici unui om ca Allah să-i vorbească decât prin revelaţie, ori din spatele unei perdele, sau trimite un emisar, care revelează, cu voia sa, ceea ce El voieşte. El este Cel mai Înalt şi Înţelept." (Sura 51)

Conform acestui verset modurile revelaţiei sunt trei

1 - Nu i se cuvine nici unui om ca Allah să-i vorbească decât prin revelaţie
2 - Ori din spatele unei perdele( aşa cum i-a vorbit lui Moise)
3 - Sau trimite un profet, care revelează, cu voia sa (prin intermediul îngerului Gibril).

Observaţie: niciodată profetul Muhammed(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) nu a primit revelaţia în vis.


Capitolele Coranului

Coranul canonizat, aşa cum este cunoscut astăzi, este format din 114 capitole (sure), de lungimi diferite, de la minimum 3 versete (Capitolul El-Keuser, En-Nasr şi El-Asr) până la maximum 287 de versete (cât are sura El Bakara „Vaca”), aşezate nu cronologic, şi nici după lungime, ci în ordine aproximativ descrescătoare, începând cu cea de-a doua sură. Toate surele, cu excepţia celei de-a 9-a, (Teube) au în frunte sintagma bi-smi-llahi-r-rahmani-r-rahim „În numele lui Allah, cel Milos şi Milostiv”.

Ordinea capitolelor din Coran :

1. Surat Al-Fatiha
2 .Surat Al-Baqara
3. Surat 'Al 'Imran
4 .Surat An-Nisa'
5. Surat Al-Ma'ida
6. Surat Al-'An'am
7. Surat Al-'A'raf
8. Surat Al-'Anfal
9. Surat At-Tawba
10. Surat Yunus
11. Surat Hud
12. Surat Yusuf
13. Surat Ar-Ra'd
14. Surat Ibrahim
15. Surat Al-Hijr
16. Surat An-Nahl
17. Surat Al-'Isra'
18. Surat Al-Kahf
19. Surat Maryam
20. Surat Ta-Ha
21. Surat Al-'Anbiya'
22. Surat Al-Hajj
23. Surat Al-Mu'minun
24. Surat An-Nur
25. Surat Al-Furqan
26. Surat Aş-Şu'ara
27. Surat An-Naml
28. Surat Al-Qasas
29. Surat Al-'Ankabut
30. Surat Ar-Rum
31. Surat Luqman
32. Surat As-Sajda
33. Surat Al-'Ahzab
34. Surat Saba'
35. Surat Fatir
36. Surat Ya-Sin
37. Surat As-Saffat
38. Surat Sad
39. Surat Az-Zumar
40. Surat Ghafir
41. Surat Fussilat
42. Surat Aş-Şura
43. Surat Az-Zukhruf
44. Surat Ad-Dukhan
45. Surat Al-Jathiya
46. Surat Al-'Ahqaf
47. Surat Muhammed
48. Surat Al-Fath
49. Surat Al-Hujurat
50. Surat Qaf
51. Surat Adh-Dhariyat
52. Surat At-Tur
53. Surat An-Najm
54. Surat Al-Qamar
55. Surat Ar-Rahman
56. Surat Al-Waqi'a
57. Surat Al-Hadid
58. Surat Al-Mujadila
59. Surat Al-HaھR
60. Surat Al-Mumtahana
61. Surat As-Saff
62. Surat Al-Jumu'a
63. Surat Al-Munafiqun
64. Surat At-Taghabun
65. Surat At-Talaq
66. Surat At-Tahrim
67. Surat Al-Mulk
68. Surat Al-Qalam
69. Surat Al-Haqqa
70. Surat Al Ma'arij
71. Surat Nuh
72. Surat Al-Djinn
73. Surat Al-Muzammil
74. Surat Al-Muddathir
75. Surat Al-Qiyama
76. Surat Al-'Insan
77. Surat Al-Mursalat
78. Surat An-Naba'
79. Surat An-Nazi'at
80. Surat 'Abasa
81. Surat At-Takwir
82. Surat Al-Infitar
83. Surat Al-Mutaffifun
84. Surat Al-Inşiqaq
85. Surat Al-Buruj
86. Surat At-Tariq
87. Surat Al-'A'la
88. Surat Al-GhaھIya
89. Surat Al-Fajr
90. Surat Al-Balad
91. Surat Aş-Şams
92. Surat Al-Lay
93. Surat Ad-Duha
94. Surat Aş-Şarh
95. Surat At-Tin
96. Surat Al-'Alaq
97. Surat Al-Qadr
98. Surat Al-Bayyina
99. Surat Az-Zalzala
100. Surat Al-'Adiyat
101. Surat Al-Qari'a
102. Surat At-Takathur
103. Surat Al-'Asr
104. Surat Al-Humaza
105. Surat Al-Fil
106. Surat Quray
107. Surat Al-Ma'un
108. Surat Al-Kawthar
109. Surat Al-Kafirun
110. Surat An-Nasr
111. Surat Al-Masad
112. Surat Al-Ikhlas
113. Surat Al-Falaq
114. Surat An-Nas


Profeţii în Coran


Profeţii în Coran


În ceea ce urmează vom încerca să vă prezentăm pe scurt numele Profeţilor menţionaţi în Coran şi numărul versetelor în care au fost menţionaţi. În cazul în care numele lui s-a repetat de mai multe ori în acelaşi verset adăugăm semnul plus şi numărul de câte ori a fost repetat după plus.

ADEM (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 25

- Bakara (31, 33, 34, 35, 37)
- Al-Imran (33, 59)
- Maideh (27)
- A'raf (11, 14, 26, 27, 31, 35, 172)
- Isra’a (61, 70)
- Kehf (50)
- Meriem (58)
- Taha (115, 116, 117, 120, 121)
- Ya Sin (60)

IDRIS (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): 2

- Meriem (56)
- Enbia (85)

NUH (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 43

- Al-Imran (33)
- Şuara (105)
- Nisa(163)
- Ankebut (14)
- Anam(84)
- Ahzab (7)
- A’raf (59, 69)
- Saffat (75, 79)
- Tewbeh (70)
- Sad (12)
- Yunus (71)
- Gafir (5, 31)
- Hud(25, 32, 36, 42, 45, 46, 48, 89)
- Şura (13)
- Ibrahim (9)
- Kaf(12)
- Isra (3, 17)
- Zariyat (46)
- Meriem (58)
- Nejm (52)
- Enbia (76)
- Kamer (9)
- Hajj (42)
- Hadid (26)
- Muminun(23)
- Tehrim(10)
- Furkan(37)
- Nuh (1, 21, 26)

HUD (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 6

- Hud (50, 53, 58, 60, 89)
- Şuara (124)

SALIH (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 9

- Araf (73, 75 , 77)
- Hud (61. 62, 66, 89)
- Şuara (142)
- Neml (45)

IBRAHIM (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 63

- Bakara (124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260)
- Al-Imran (33, 65, 67, 68, 84, 95, 97,)
- Şuara (69)
- Nisa ( 54, 125, 163)
- Ankebut (16, 31)
- En’am (74, 75, 83, 161)
- Ahzab (7)
- Tewbe (70, 114)
- Saffat (83, 104, 109)
- Hud (69, 74, 75, 76)
- Sad (45)
- Yusuf (6, 38)
- Şura (13)
- Ibrahim (35)
- Zuhruf (36)
- Hijr (51)
- Zariyat (24)
- Nahl (120, 133)
- Nejm(37)
- Meryem (41, 46, 58)
- Hadid (26)
- Enbia (51, 60, 63)
- Mumtehine (4)
- Hajj (36,43)
-`A`la(19)

LUT (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 27

- Enam (87)
- Araf (80)
- Hud (7,74,77,81,89)
- Hijr (59,61,71,74)
- Hajj (42)
- Şuara (16,161,167)
- Neml (54.56)
- Ankebut (26,28,32,33)
- Saffat (133)
- Sad (13)
- Kaf (13)
- Kamar (33,34)
- Tehrim (10)

ISMAIL (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 12

- Bakarah (125,127,133,136,140)
- Al-Imran (84)
- Nisa (163)
- En’am (86)
- Ibrahim (39)
- Meriem (54)
- Enbia (85)
- Sad (48)

ISHAK (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 17

- Bakarah (133,136,140)
- Al-Imran (84)
- Nisa (163)
- Enam (84)
- Hud (71)
- Yusuf (6,38)
- Ibrahim (39)
- Meriem (49)
- Enbia (72)
- Ankebut (27)
- Safat (112,113)
- Sad (45)

YAKUB (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 16

- Bakarah (132,133,136,140)
- Imran (84)
- Nisa (163)
- Enam (84)
- Hud (71)
- Yusuf (6,38,68)
- Meriem (6,49)
- Enbia (72)
- Ankebut (27)
- Sad (45)

YUSUF (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 27

- Enam (84)
- Yusuf (4,7,8,9,10,11,17,21,29,46,51,56,58,69,72,77,80,84,85,87,89,90, 94,99)
- Araf (34)


SUAYB (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 11

- Ara (85,88,90,92)
- Hud (84,87,91,94)
- Şuara (177)
- Ankebut (36)


EYUB (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- Nisa (163)
- Enam (84)
- Enbia (83)
- Sad (41)

ZUL-KIFL (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 2

- El-Enbia (85)
- Sad (48)

MUSA (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 136

- Bakarah (51,53,54,55,60,61,67,87,92,108,136,246,248)
- Al-Imran (84,153+2)
- Nisa (164)
- Maideh (20,22,24)
- An’am (84,91,153)
- Araf (103,104,115,117,122,127,128,131,134,138,142+2,143+2,144,
148,150,154,155,159,160)
- Yunus (75,77,80.81.83,87,88)
- Hud (17,96,110)
- Ibrahim (5,6,8)
- Isra’a (2,101+2)
- Kehf (60,66)
- Meriem (51)
- Taha (9,11,17,19,36,40,49,57,61,65,67,70,77,83,83,88,91)
- Enbia (48)
- Haj (44)
- Muminun (45,49)
- Furkan (35,86)
- Şuara (10,43,45,48,52,61,63,65)
- Nem l(7,9,10)
- Kasas (3,7,10,15,18,19,20,29,30,31,36,37,38,43,44,48+2,76)
- Ankebut (39)
- Secdeh (23)
- Ahzab (7,69)
- Safat (114,120)
- Gafir (23,26,27,37,53)
- Fussilet (45)
- Şura (13)
- Zuhruf (46)
- Ahkaf (12,30)
- Zariat (38)
- Nejm (36)
- Saf (5)
- Naziat (15)
- A’ala (19)

HARUN (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 19

- Bakarah (248)
- Nisa (163)
- En’am (84)
- A’raf (122,142)
- Yunus (75)
- Meriem (53)
- Taha (30,70,90,92)
- Enbia (48)
- Muminun (45)
- Furkan (35)
- Şuara (13,48)
- Kasas (34)
- Saffat (114,120)

DAUD (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 16

- Bakarah (251)
- Nisa (163)
- Maideh (78)
- Enam (84)
- Isra (55)
- Enbia (78,79)
- Neml (15,16)
- Seba (10,13)
- Sad (17,22,24,26,30)

SULEYMAN (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 17

- Bakarah (102+2)
- Nisa (163)
- En’am (84)
- Enbia (78,79,81)
- Neml (15,16,17,18,30,36,44)
- Seba (13)
- Sad (30,34)

ILIYAS (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 1

- En’am(85)

EL-YESA(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 2

- En’am (86)
- Sad (48)

YUNUS (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- Nisa(163)
- Enam(86)
- Yunus(98)
- Saffat(139)

ZEKERIYA (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 7

- Al-Imran (37 de doua ori,38)
- En’am (85)
- Meryem (2,7)
- Enbia (89)

YAHYA (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- En’am (85)
- Meryem (7,12)
- Enbia (9)

ISA (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 25

- Bakara (87,136,253)
- Al-Imran (45,52,55,59,84)
- Nisa (157,163,171)
- Maide (46,78,110,112,114,116)
- En’am (85)
- Meryem (34)
- Ahzab (70)
- Şura (13)
- Zuhruf (63)
- Hadid (27)
- Saff (6,14)

MUHAMMED (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- Al-Imran (144)
- Ahzab (40)
- Muhammed (2)
- Feth (29)

LOKMAN (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 2

- Lokman (12,13)

EL-ESBAT : (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lor) : 4

- Bakara (136,140)
- Al-Imran (84)
- Nisa (163)

Virtutea Coranului conform versetelor

Virtutea Coranului conform versetelor

1- "Împlineşte Rugăciunea de la înclinarea soarelui până la întunericul nopţii şi citirea din zori, căci citirea din zori are martori. Iar în timpul nopţii stai de veghe şi împlineşte rugăciuni peste cele cuvenite; poate că Domnul tău te va readuce la viaţă într-o poziţie demnă de laudă!" (İsrâ, 78, 79)

2- “Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi," (Bakara, 2)

3 - "[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost timis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept şi Îndreptar. Oricare dintre voi care este prezent în această lună să o ţină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un numar [egal] de alte zile. Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea şi împliniţi acest număr şi să-L preamăriţi pe Allah, pentru că vă călăuzeşte pe calea cea buna. Poate că veţi fi mulţumitori!" (Bakara, 185)

4- "O, voi oameni! V-a venit vouă Dovadă de la Domnul vostru, căci Noi am pogorăt asupra voastră o lumină limpede!" (Nisâ 174)

5- "O, oameni ai Cărţii! A venit la voi Trimisul Nostru ca să vă arate multe lucruri din cele pe care voi le-aţi ascuns din Scriptură, trecand peste multe altele. V-a venit vouă o lumina şi o Carte limpede de la Allah. prin ea Allah îi călăuzeşte pe căile păcii şi mantuirii pe aceia care caută mulţumirea Lui. El îi scoate din întunericuri la lumina prin graţia Sa şi îi călăuzeşte pe un drum drept." (Mâide 15, 16)

6- "Această Carte binecuvântată, pe care Noi am pogorât-o, întăreşte ceea ce există deja înintea ei, pentru ca tu să o previi pe Mama cetăţilor şi împrejurimile ei. Aceia care cred în Ziua de Apoi, vor crede şi în ea şi vor păzi stăruitor Rugăciunea lor." (En'âm, 92)

7- " Iar aceasta este o Carte binecuvântată pe care Noi am pogorât-o. Ci ţineţi-vă de ea şi fiţi cu smerenie! Poate că vi se va arăta îndurare!" (En'âm, 155)

8- "Noi le-am adus o Carte pe care am tălcuit-o, în deplină cunoştinţă, drept călăuză şi îndrumare pentru un neam [de oameni] care cred." (A'râf, 52)

9- "Iar cei ce se ţin de Carte şi împlinesc Rugăciunea [să ştie că] Noi nu lăsăm să se piardă răsplata celor cuvioşi!" (A'râf, 170)

10- "Si când este catit Coranul, atunci ascultati-l cu atentie si pastrati tacere, poate ca voi veti avea parte de indurare [de la Allah]!" (Arâf, 204)

11- "O, oameni! V-a venit vouă îndemn de la Domnul vostru si tămăduire pentru ceea ce este în piepturi, călăuzire si îndrumare pentru dreptcredinciosi! Spune: “De harul lui Allah si de îndurarea Sa să se bucure, căci ele sunt mai bune decât toate cele care se strâng!" (Yunus, 57, 58)

12- " Mărire Celui care l-a adus pe robul Său în timpul unei nopţi de la Moscheea Al-Haram la Moscheea Al-Aqsa, a cărei împrejmuire am binecuvântat-o, ca să-I arătăm din semnele Noastre. El este cu adevărat Cel care Aude Totul şi Cel care Vede Totul!" (İbrahim, 1)

13- Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori! (Hijr 9)

14- "Când tu citeşti Coranul, Noi punem un văl nevăzut între tine şi aceia care nu cred în Viaţa de Apoi, şi Noi punem peste inimile lor acoperăminte, astfel încât ei să nu-l înţeleagă, iar în urechile lor o greutate. Iar când tu Îl pomeneşti în Coran numai pe Domnul tău, ei întorc spatele, fugind." (İsrâ, 45, 46)

15- "Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire şi îndurare şi binecuvântare pentru dreptcredincioşi şi nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiţi." (İsrâ, 82)

16- "Allah a trimis vestea cea mai frumoasă, ca o Carte [în care unele versete] se aseamănă şi se repetă. Pieile acelora care se tem de Domnul lor se înfioară la auzul ei; apoi se liniştesc pieile şi inimile lor la pomenirea lui Allah. Aceasta este călăuzirea lui Allah; El ocârmuieşte cu ea pe cine voieşte. Iar acela pe care Allah îl duce în rătăcire nu va avea nici un ocârmuitor." (Zumer, 23)

17- "Astfel, ţi-am revelat Noi un Duh, la porunca Noastră. Tu nu ai ştiut [mai înainte] ce este Cartea şi ce este credinţa, însă Noi am făcut-o lumină cu care călăuzim pe cine voim dintre robii Noştri. Şi tu călăuzeşti pe un drum drept," (Şurâ, 52)

18- "Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte, l-ai fi văzut tu umilindu-se smerit şi despicându-se de frica lui Allah. Şi aceste pilde le dăm Noi oamenilor pentru ca ei să cugete." (Haşr, 21)

19- "Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al-Qadr. Dar de unde să ştii ce este noaptea al-Qadr?! Noaptea al-Qadr este mai bună decât o mie de luni!" (Kadr, 1, 2, 3)

20 - "Un Trimis din partea lui Allah, care să le citească foi curăţite, În care sunt scripturi cu judecată dreaptă." (Beyyine, 2, 3)
În numele lui Allah cel Milostiv cel Îndurător


Sura El Fatiha:

Ne învaţă cum trebuie să-L preamărim pe Allah şi să-i mulţumim
Ne învaţă de la cine şi cum trebuie să cerem ajutorul şi călăuzirea

Sura El Bakara:

Atributele credincioşilor şi răsplata smeriţilor
Atributele necredincioşilor şi obstacolul dintre ei şi credinţă
Atributele ipocriţilor şi unele fapte urăte ale acestora - exemple de ipocriţi
Porunceşte adorarea lui Allah Unicul şi etalează dovezile unicităţi sale.
Profetia lui Muhammed (pacea şi binecuvantarea lui Allah fie asupra sa), argumentează cum Coranul este un miracol
Care este răsplata promisă de Allah celor care sunt apropiaţi de el
Motivul pentru care Coranul recurge la pilde (de ce Coranul dă exemple)
Unele din aspectele puterii lui Allah
Menţionează că omul este împuternicit de către Allah pe pămant pentru a guverna după legile divine şi tocmai de aceea l-a învăţat limbile.
Allah îl onorează pe Adam şi îl cinsteste poruncind îngerilor să i se închine
Povestea lui Adam şi a sotiei lui Eva în Rai
Învăţăturile care trebuiesc luate în considerare din această poveste
Care a fost cerinţa lui Allah de la fii lui Israel
Etalarea unor calităţii imorale ale evreilor
Cele zece binefacerii ale lui Allah pentru evreii
Unele tendinţe ale evreilor ăi rasplata lor
Răsplata celor smeriţi dintre credincioşi
Încălcarea legilor de către evreii şi pedeapsa care li s-a cuvenit
Povestea bovinei şi invierii mortului
Evrei se îndepărtează de la Allah şi inimile lor sunt pietrificate
Credinţa evreilor este un lucru neaşteptat
Denaturarea vechiului testament de către unii pontifi evreii
Evreii încalcă făgăduinţa
Atitudinea evreilor faţă de Trimişii lui Allah şi faţă de cărţile cereşti care au fost coborate acestora
Evreii nu cred în cărţile divine şi ucid trimişii lui Allah
Evreii pretind credinţa în Allah această pretindere este dezminţită
Pasiunea evreilor faţă de această lume şi atitudinea lor faţă de îngeri şi profeţi
Evreii nu cred în Coran şi încalcă legămantul dat
Povestea lui Ibrahim şi Ismail, clădirea Kabei şi rugăciunea lui Ibrahim (pacea şi binecuvantarea lui Allah fie asupra lor)
Profetul Muhammed (pacea şi binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) şi schimbarea direcţiei (kible)la rugăciune
Unele din atributele celor călăuziţi
Safa si Merwa sunt o parte din ritualul pelerinajului
Blestemaţi sunt cei care ascund adevărul şi călăuzirea
Se porunceste Talionul ( kisas) şi se menţionează foloasele lui
Postul este obligat şi se menţionează unele regulii ale postului
Pelerinajul este obligat şi se mentionează unele regulii ale pelerinajului
Jihadul este obligat şi se menţionează principiile luptei în lunile sfinte
Divorţul şi unele principii legate de el( logodna, zestrea, dota, şi alăptarea )
Povestea lui Talut (Saul ), Gealut (Goliat) şi David cu fii lui Israel
Ayetul kursi (versetul tronului) versetul care a menţionat Împaratia Lui Allah
Învierea este unul din stălpii credinţei (povestea cetăţii pustii şi a profetului Ibrahim )
Foloasele binefacerii şi milosteniei
Cămăta (dobanda) este interzisă, Allah declară razboi cămătarilor
Regulile împrumutului

Descopera Coranul


Întrebării şi răspunsuri pentru a cunoaşte mai bine Coranul.
Câte giuzuri sunt în Coran?
Numărul de giuzuri este 30

Câte ahzaburi sunt în Coran?
Numărul de ahzaburi 60

Câte arba’uri sunt în Coran?
Numărul de arba’a 240

Câte capitole sunt în Coran?
Numărul de capitole 114

Câte versete sunt în Coran?
Numărul de versete 6236

Câte cuvinte sunt în Coran?
Numărul de cuvinte 77437

Câte litere sunt în Coran?
Numărul de litere 323671

Care este cel mai scurt capitol din Coran?
Cel mai scurt capitol din Coran este ‘capitolul Keuser’

Care este cel mai lung capitol din Coran?
Cel mai lung capitol din Coran este Bakara care are 286 de versete

Care este cel mai lung verset din Coran?
Cel mai lung verset din Coran este ‘versetul datoriei ‘ versetul 282 din capitolul Bakara

Care este capitolul care nu începe cu sintagma ‘Bismillahirrahmanirrahim’?
Singurul capitol din Coran care nu are la început sintagma ‘Bismillahirrahmannirrahim’este capitolul 9, ‘Capitolul Teube’

De câte ori se repetă această sintagmă în Coran?
Această sintagmă se repeată în Coran de 114 ori, se repetă în capitolul Neml de două ori, odată la începutul capitolului şi odată la versetul 30.

Câte prosternării de recitare(sugiud et –tilaweh) sunt în Coran?
În Coran sunt 15 prosternării de recitare.

Care sunt versetele pe care cane le recităm trebuie să ne prosternăm?
A’raf 206, Raad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Haj18, 77, Furkan 60, Neml 25, Sejde 15, Saad 24, Fussilet 37, Nejm 62, İnşikak21. Alak 19.

Care sunt capitolele care se termină cu aceste prostenării de recitare?
Capitolele care se termină cu versete de prosternare sunt A’raf, Nejm şi Alak


Care sunt capitolele care poartă nume de profeţi?
Capitolele care poartă nume de profeţi sunt: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed şi Nuh.

Care este cel mai mare număr menţionat în Coran?
Cel mai mare număr menţionat în Coran este 100 000, a fost menţionat în capitolul Saffat versetul 147.

Care este cel mai mic număr menţionat în Coran?
Cel mai mic număr menţionat în Coran este 1/10 în capitolul Sebe versetul 45

În care capitol a fost menţionată de două ori sintagma’besmelle’?
Capitolul Neml.

Care este capitolul care nu începe cu sintagma ‘besmelle’?
Capitolul Teube

Care este capitolul care se încheie menţionând numele a doi profeţi?
Capitolul A’la.

Care este capitolul care începe cu unul din atributele lui Allah?
Capitolul Rahman

Care este capitolul pe care profetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) l-a poruncit fmeilor să-l înveţe?
Capitolul Nur.

Care este capitolul care în fiecare verset este menţionat numele lui Allah?
Capitolul Mujadele.

Care este capitolul pe care trebuie să-l citim în ziua de vineri?
Capitolul Kehf.

Care este capitolul care conţine două prosternării de recitare?
Capitolul Haj

Care este capitolul pe care profetul l-a menţionat ca fiind o treime a Coranului
Capitolul Ihlas.

Care este capitolul care poartă numele unui metal
Capitolul Hadid (fierul)


În care capitol a fost menţionat numele Ahmed( numele profetului)
Capitolul Saff versetul 6

În care sura a fost menţionat numele unui companion şi care este acesta?
Capitolul Ahzab versetul 37 unde a fost menţionat numele lui Zeid.

În care capitol expresia ‘ o profetule!’ a fost menţionată de cinci ori?
Capitolul Ahzab.

Despre care capitol a spus imamul Şafii ca este suficient dacă îl medităm?
Capitolul Asr.

Care sunt cele două capitole pe care profetul le-a numit Zehrewan?
Capitolele Bakara şi Al Imran

Care este capitolul în care o expresie s-a repetat de 31 de ori?
Capitolul Rahman versetul (febieyyi alai rabbikuma tukezziban)

Cate capitole sunt în partea a 30 a din Coran( Amme)
În partea Amme(giuz) sunt 37 de capitole.


În care capitol din Coran trece povestea hudhud(pupăză)?
capitolul Neml versetele 20-24

Versetul tronului în care capitol este menţionat?
Capitolul Bakara versetul 255

În care verset sunt menţionate categoriile cărora trebuie achitată Dania?
Capitolul Teube versetul 60

Care este capitolul în care este menţionată bătălia de la Bedr?
Capitolul Enfal.

Dar bătălia de la Uhud?
În capitolul Al-Imran.

Dar bătălia de la Hendek?
Capitolul Ahzab versetele 9-27

Dar cea de la Tebuk?
Capitolul Teube versetele 38-125.

Care este capitolul în care se pomeneşte emigrarea profetului?
Capitolul Teube versetul 40

În care capitol se vorbeşte de Harut şi Marut?
În capitolul Bakara versetul 102

Unde este menţionată schimbarea direcţiei de la Moscheea cea Îndepărtată către moscheea de la Mekka?
În capitolul Bakara versetele 142-150.

În care capitol se vorbeşte de călătoria nocturnă a profetului?
În capitolul Isra.

Dar despre ascensiunea la cer?
În capitolul Nejm

Care este capitolul în care este menţionată povestea lui Zulkarneyni?
Capitolul Kehf versetele 83 – 98.

În care capitol este menţionată povestea lui Talut si Gealut
Capitolul Bakara versetele 246 – 252.

În ce capitol este menţionată povestea lui Moise cu acel om credincios?
capitolul Kehf versetele 60-82

luni, 2 februarie 2009

Acest blog este sub egida Asociatiei Musulmanilor din Romania.