miercuri, 25 martie 2009

La ce ne ajută cunoaşterea versetelor Meccane şi Medinite.

1 – Cunoaşterea versetelor Meccane şi a celor Medinite ne ajută să înţelegem mai bine aceste versete şi astfel le putem interpreta mai corect. Ştim care dintre aceste versete au fost precedente şi care au fost cele întârziate, astfel ne ajută să stabilim care verset anulează şi care este versetul anulat în cazul în care acestea se "contrazic".

2 – Ne ajută să propovăduim mesajul lui Allah, deoarece vedem că versetele în perioada din Mecca sunt diferite de cele din Medina. În Mecca Coranul se adresa unui popor politeist în timp ce în Medina se adresa unei comunităţi foarte colorate, tocmai de aceea fiecare poate să mediteze cu atenţie versetele care se potrivesc societăţi în care trăieşte, pentru o comunitate majoritar musulmană pune accent pe versetele Medinite iar pentru o comunitate majoritar non- musulmană pune accent pe versetele Meccane.

3 – Cunoaşterea originii versetelor ne ajută să studiem mai atent şi mai corect viaţa profetului Muhammed ( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).

marți, 24 martie 2009

Categorii de capitole 2

11 - Cele purtate din Medina la Mecca

Începutul capitolului Teube, Profetul Muhammed ( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) i-a poruncit lui Abu Bekr să plece la pelerinaj în anul nouă după hijrah şi atunci când au fost revelate primele versete din capitolul teube, El l-a trimis pe Ali ibn Ebi Talib după Abu Bekr pentru a le citi politeiştilor versetele revelate.


12 - Cele revelate noaptea şi cele revelate ziua

Majoritatea versetelor coranice au fost revelate ziua, însă unii savanţii precum Ebu Al Qasim Nisabori a venit cu unele exemple de versete care au fost revelate noaptea, din aceste versete: ultimele versete ale capitolului Al Imran.
Aişa a relatat că Bilal a venit la moschee pentru a face ezanul şi l-a văzut pe profetul Muhammed ( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) plângând la care el a întrebat: O trimis a lui Allah de ce plângi? A spus: Ce mă opreşte să nu plâng după ce mi s-arevelat în această seară ‚In facerea cerurilor şi a pământului şi în schimbarea nopţii şi a zilei sunt semne pentru cei dăruiţi cu minte’ vai de cel ce recită aceste versete şi nu meditează sensul lor.

13 - Cele revelate vara şi cele revelate iarna

Dintre versetele care au fost revelate vara se numără versetul numit ‚Ayetul kelaleh’ . Omar l-a întrebat pe profet de sensul cuvântului ‚kelaleh’ la care profetul i-a răspuns: Versetul verii din capitolul Nisa îţi este suficient, Ei iţi cer sfatul. Spune-le:”În privinţa răposatului fără tată, fără mamă şi fără copii, Allah vă sfătuieşte: Dacă un bărbat s-a stins din viaţă şi nu are nici un copil, dar are o soră, acesteia îi va reveni jumătate din ceea ce a lăsat după el, iar el o moşteneşte (în totalitate), dacă ea nu are nici un copil; dacă sunt două surori, atunci primesc ele două treimi din ceea ce a lăsat după el; dacă sunt fraţi –bărbaţi şi femei–atunci bărbatul primeşte căt partea a două femei. Allah vă desluşeşte pentru ca voi să nu rătăciţi, căci Allah pe toate le stie”. (Nisa 176)
Exemplul versetelor revelate iarna sunt versetele 11 – 26 din capitolul Nur, deoarece în hadis se menţionează că a fost revelată (povestea) iarna.

14 - Cele revelate în călătorii şi cele revelate în timp de şedere.
Majoritatea versetelor au fost revelate pe timp de statornicire dar ştim foarte bine că profetul Muhammed a călătorit foarte mult, de aceea vedem că savanţi au menţionat multe dintre versetele care au fost revelate în călătoriile profetului.
Dintre aceste versete, primele versete din capitolul Enfal care au fost revelate după bătălia de la Bedr. Exemplele sunt multe dar nu intenţionăm să menţioăm toate aceste exemple ci vrem doar să evidenţiem importanţa acestora.

Categorii de capitole 1

6 - Versete care au coborât în Mecca dar sunt Medinite

Versetul număru 13 din capitolul Hujurat a coborât în Mecca la cucerirea ei dar este considerat verset Medinit deoarece a fost revelat după emigrarea profetului.

Acest fel de versete nu sunt numite nici Meccane şi nici Medinite, sunt numite versete Medinite care au fost coborâte în Mecca.


7 - Cele coborâte în Medina dar considerate Meccane.

În această categorie savanţi musulmani au menţionat capitolul Mumtehine, care a coborât în Medina dar se adresează celor din Mecca, la fel şi primele versete din capitolul Teube, un capitol Medinit ale cărui versete se adresează celor din Mecca. (Unii savanţi nu acceptă această categorie)

8 - Cele Medinite a căror coborăre seamănă cu cele Meccane

Aici savanţi fac referire la capitole Medinite ale căror versete se aseamănă cu versetele Meccane, aşa cum este versetul 32 din Capitolul Anfal, spune Allah: [Si adu-ti aminte] când au ei: “Doamne, daca acesta este Adevar de la Tine, atunci fa sa plua supra noastra pietre din cer ori adu peste noi pedeapsa dureroasa!”. Graba politeiştilor şi cerinţa a fost în Mecca.


9 - Cele Meccane a căror coborăre seamănă cu cele Medinite

Exemplul acestor versete: Aceia care se feresc de păcatele mari şi de faptele cele ruşinoase, afară de micile greşeli, [să ştie că] Domnul tău este darnic la iertare. El vă cunoaşte cel mai bine, fiindcă El v-a creat pe voi din pământ, precum şi atunci când aţi fost plămădiţi în pântecele mamelor voastre. Aşadar, nu vă lăudaţi cu curăţenia sufletelor voastre, fiindcă El îi ştie mai bine pe cei care sunt cu teamă [de El]! ( Najm 32).

Spune marele savant Suyuti, fiecare păcat are o pedeapsă (pe această lume) iar păcatele mari duc către Iad,în timp ce micile greşeli menţionate în verset sunt o categorie între cele două menţionate şi în perioada din Mecca pedepse lumeşti nu erau legiferate.

10 - Cele purtate din Mecca la Medina.

Aici s-a menţionat capitolul Ala, Bera’a ibn Azib a spus: Primii care au venit la noi din companionii profetului au fost Mus’ab ibn Umeyr şi Ibn Um Mektum, ei au început să citească Coranul, apoi a venit Ammar, Bilal şi Sa’ad, apoi a venit Omar ibn Khatab şi în cele din urmă a venit profetul Muhammed( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) şi nu i-am văzut pe cei din Medina mai veseli ca în aceea zi, el nu a păşit în Medina înainte ca eu ă citesc capitolul Ala.

Categorii de capitole

1 - Conform celor mai corecte studii numărul de capitole Medinite este de 20, aceste capitole sunt:

Baqara Al Imran Nisa Maideh Anfal Teube Nuur Ahzab
Muhammed Feth Hujurat Hadid Mujadeleh Haşr Muntehine
Jumua Munafikun Talak Tahrim Nasr


3 - Capitolele controversate sunt în număr de 12

Fatiha Raad Rahman Saff Tegabun Tetfif Qadr Bezzineh Zelzeleh Ikhlas Felaq Nas.


2 - Restul de 82 de capitole sunt Meccane.


4 - Versete Meccane în capitole Medinite.

Capitolele sunt numite Meccane sau Medinite în funcţie de majoritatea versetelor sale, dacă majoritatea versetelor sunt Meccane capitolul este numit Meccan dacă majoritatea sunt Medinite capitolul este numit Medinit.

De aceea aici vom discuta despre capitole Medinite în care se găsesc căteva versete Meccane. Exemplu: Versetul numărul 30 din capitolul Anfal este considerat de mulţi savanţi verset coborât în Mecca.
La fel şi versetul numărul 64 din acest capitol este considerat un verset coborât în Mecca. S-a relata că ibn Abbas a spus despre acest verset că a fost revelat atunci când Omar ibn Khatab a îmbrăţişat islamul.


5 - Versete Medinite în capitole Meccane.

Capitolul An’am despre care ibn Abbas a spus a coborât în Mecca în totalitate cu excepţia a trei versete care au coborât în Medina, versetele 101-103.

Capitolul Hajj este un capitol Meccan cu excepţia a trei versete care au fost coborâte în Medina, versetele 19 - 21.

luni, 16 martie 2009

Cele mai importante categorii

Cele mai importante categorii studiate de savanţi sunt:


1- Cele revelate în Mecca
2- Cele revelate în Medina
3- Cele disputate( în privinţa locului unde au fost revelate)
4- Versetele Meccane în capitole Medinite
5- Versete Medinite în capitole Meccane
6- Cele revelate în Mecca dar considerate Medinite
7- Cele revelate în Medina dar considerate Meccane
8- Cele Medinite a căror coborăre seamănă cu cele Meccane
9- Cele Meccane a căror coborăre seamănă cu cele Medinite
10- Cele purtate din Mecca la Medina
11- Cele purtate din Medina la Mecca
12- Cele revelate noaptea şi cele revelate ziua
13- Cele revelate vara şi cele revelate iarna
14- Cele revelate în călătorii şi cele revelate în timp de şedere

Aceastea sunt principalele categorii studiate în acest capitol ‚ Versete Meccane şi versete Medinite’

Preocuparea savanţilor de originea versetelor şi exemple vii ale acestei străduinţe

Preocuparea savanţilor de originea versetelor şi exemple vii ale acestei străduinţe:


Savanţii musulmani au urmărit Coranul verset cu verset, capitol după capitol pentru a stabilii ordinea în care a fost revelat Coranul, urmărind cu atenţie locul, timpul şi modul de adresare.

Fără îndoială efortul depus este unul demn de lăudat, este un efort enorm să urmăreşti mai mult de 6000 de versete şi să stabileşti locul unde a fost revelat fiecare.Spune Abu Qasem Hasan ibn Muhammed ibn Habib En Nisabori: Una dintre cele mai deseamă ştiinţe ale Coranului este ştiinţa care se ocupă cu revelaţia Coranului, stabilirea versetelor care au fost coborâte în Mecca şi cele care au fost coborâte în Medina, cea ce a coborât în Medina şi pomeneşte de cei din Medina şi ceea ce a coborât în Medina şi pomeneşte de cei din Meca, ce a coborât în Giuhfeh şi ceea ce a coborât în Ierusalim, Taif, Hudeybiyeh, ceea ce s-a pogorât noaptea şi ceea ce s-a pogorât ziua, versetele care au fost revelate în grup şi cele revelate singure, versetele medinie în capitolele meccane precum şi versetele meccane în capitolele medinite,... etc. Acest savant a pomenit în jur de 25 de categorii de versete ordonate din puncte de vedere diferite.

luni, 9 martie 2009

Versetele Meccane şi Medinite

Versetele Meccane şi Medinite

Definiţia versetelor Meccane şi a celor Medinite.

Cel care studiază cărţile în domeniu va observa că opiniile savanţilor sunt diferite în privinţa definiţiei, însă majoritatea savanţilor sunt de părere că definiţia nu are legatură cu locul unde au fost revelate versetele. Această părere este cea mai apreciată opinie.

Conform acestei opinii versetele care au fost revelate înainte de hijrah sunt versete Meccane indiferent unde au fost revelate, iar versetele care au fost revelate după hijrah sunt versete Medinite indiferent de locul în care au fost revelate.

Primii musulmani au avut un mare respect faţă de Coran, l-au studiat , l-au memorat, l-au transmis mai departe celorlalte generaţii. Preocuparea lor i-a uimit pe toţi oamenii timpului aşa cum preocuparea unor musulmani faţă de cuvântul lui Allah îi uimeşte pe mulţi în zilele noastre.

Au studiat Coranul literă cu literă, l-au memorat şi l-au aplicat în viaţa de zi cu zi. În aceste context Ibn Mesud a spus: Jur pe Allah Cel care nu are alt asociat, ştiu fiecare capitol din Coran unde a fost revelat aşa cum ştiu fiecare verset pentru cine a fost revelat şi dacă aş auzi de cineva care ştie mai bine decât mine Coranul mă îndreptam către el. (relatat de Buhari)

Cum transmit îngerii revelaţia profeţilor?

Cum transmit îngerii revelaţia profeţilor?

Am spus că Allah comunică cu profeţi săi prin intermediul îngerilor sau direct. cum comunică Allah prin intermdiul îngerilor?

Îngeri comunică cu profeţii prin două căi:

1 - Prima cale, este cea mai grea modalitate de comunicare pentru profet, se manifestă prin o voce ca un sunet de clopoţel foarte puternic care îi atrage atenţia profetului şi-l rupe pur şi simplu de cei din jurul său, pregătindu-l pentru interceptarea mesajului.

2 – A două cale este mai uşoară, îngerul se întruchipează în fiinţă omenească şi comunică cu profetul, ca de la om la om. În această situaţie profetul ştie foarte bine că discută cu un înger care a venit cu revelaţia.

Aceste două căi au fost menţionate de profetul Muhammed într-un hadis, atunci când a fost întrebat de felul cum primeşte revelaţia, Aişa a relatat că Haris ibn Hişam (Allah să fie mulţumit de el) l-a întrebat pe profet: O, trimis a lui Allah, cum primeşti revelaţia?, Profetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa ) a spus: Uneori vine asemeni unui sunet de clopoţel şi este cea mai grea modalitate, iar atunci când se desparte de mine deja ştiu mesajul, şi uneori îngerul se întruchipează în fiinţă umană, vorbeşte cu mine şi eu memorez mesajul imediat’. (Relatat de Buhari)

Aişa spunea de starea profetului in clipa în care primea mesajul lui Allah: ‚L-am văzut în clipa în care primea revelaţia, era o zi foarte friguroasă, iar după ce primit revelaţia vedeam cum transpiraţia îi pica de pe frunte. (Relatat de Buhari)


Această modalitate de comunicare este a treia menţionată în verset, spune Allah: ,,Nu i se cuvine nici unui om ca Allah să-i vorbească decât prin revelaţie, ori din spatele unei perdele, sau trimite un trimis, care revelează, cu voia sa, ceea ce El voieşte. El este Cel mai Înalt şi Înţelept’’. (Şura 51)